منشاء نحوست سیزده بدر

بعقیده یونانیان قدیم، دوازده الهه یا<خدایان دوازده گانه> رتق و فتق امور را بخوبی عهده دار بودند که بر اثر علل مفصلی ناگهان الهه سیزدهمی پدید آمد ، و یکی از خدایان دوازده گانه را کشت ! و نظام امور را برهم زد، از اینروی، یونانیان، سیزده را منحوس شمرده و برهم زننده نظام و مخل آسایش و ایمنی می دانستند، و سیزده در نظر آنها بد شگون گردید.

این عقیده ، با نشر فرهنگ یونان در جهان بخصوص هنگام کشورگشائی اسکندر به همه جا رفت، و در ادبیات و عقائد و سنن اجتماعی اقوام مختلف داخل شد.

 

منبع: کتاب جاهلیت و اسلام پا ورقی صفحه 483نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالله افشاری در یادداشت ثابت - جمعه 96 آذر 25 ساعت ساعت 10:46 صبح